Προκηρύξεις

Προμήθεια επιβατικού οχήματος τύπου SUV

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)επιβατικού οχήματος τύπου SUV.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :34110000-1 -Επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών τελών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και λοιπά τέλη :
18.000,00€, ΦΠΑ και λοιπά τέλη : 9.000,00 ευρώ).

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973, του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” με ακρωνύμιο “FEMINA” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI04987.

 

Σελίδες