Προσκλήσεις

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των γραφείων της στη Λαμία και καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της επισυναπτόμενης πρόσκλησης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έρ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου «ΓΕΦΥΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Σελίδες

Εγγραφή στο Προσκλήσεις