Άρθρο

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ"

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ", του άξονα προτεραιότητας "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων απασχόλησης, ως αυτές αναλυτικώς περιγράφονται ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αρμοδιότητα και διάρκεια σύμβασης στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο..