Άρθρο

Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2017

Εκτυπώσιμη μορφή

Στη Λαμία στις 15.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., συνεδρίασε στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, μετά από την αριθμ. 3053/10.10.2018 πρόσκληση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 όπως έχει καταρτισθεί & υπογραφεί και της έκθεσης ελέγχου ετήσιας χρήσης που διενεργήθηκε από τους ορκωτούς λογιστές που επιβεβαιώνει την ορθή και σύμφωνα με τις λογιστικές διατάξεις σύνταξή τους.

Για περισσότερα διαβάστε στα σχετικά αρχεία που ακολουθούν.