Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου «ΓΕΦΥΡΑ»

Εκτυπώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έργου:

  1. Επόπτης Φυσικού Αντικειμένου (1 νέο στέλεχος)
  2. Διοικητικό προσωπικό υποστήριξης (1 νέο στέλεχος)

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο.