Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο δικτυακό τόπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητές του έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην οικονομική βελτίωση και αναβάθμιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως εργαλείο ανάπτυξης παρέχει οικονομοτεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ειδικά στον τομέα της εκπόνησης μελετών, διεξαγωγής ερευνών, εκτέλεσης Προγραμμάτων αλλά και της διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μέσω της συμβολής του στην ταχύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών & Εθνικών πόρων, την ανάπτυξη  ειδικών δράσεων στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών και δυνατοτήτων της Περιφέρειας μας.

Δουλεύοντας με στοχοθεσία και σωστό σχεδιασμό, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας μας, ώστε να διαμορφώσουμε μια Περιφέρεια πρότυπο, που θα κάνει υπερήφανους τους πολίτες της και θα κρατάει τα παιδιά της στον τόπο τους.


Ο Πρόεδρος του Π.Τ.Α.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
& Περιφερειάρχης
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Η «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των γραφείων της στη Λαμία και...
Σε συνέχεια, 1. της έκδοσης της αριθμ. 61 7 1 202 2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής...