Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 719-16/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 719-16/09/2021
Ημ/νια: 17/09/2021 08:41:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΣΕΚ2Π-9Σ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2079-14/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2079-14/09/2021
Ημ/νια: 17/09/2021 08:10:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜΛΚ2Π-3ΣΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1743-16/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1743-16/09/2021
Ημ/νια: 17/09/2021 08:02:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΤΖΚ2Π-1ΡΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1733-16/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1733-16/09/2021
Ημ/νια: 17/09/2021 08:02:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΠ0Κ2Π-ΒΨΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722-16/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722-16/09/2021
Ημ/νια: 17/09/2021 08:02:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΤΚ2Π-Λ59

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1092-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1092-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:05:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙΚΚ2Π-1ΧΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1163-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1163-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:05:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΥΑΚ2Π-ΕΔΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1010-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1010-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:05:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΨ5Κ2Π-Ζ92

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1161-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1161-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:05:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΨΚ2Π-Ψ62

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1135-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1135-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:04:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦ6Κ2Π-ΝΛΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1134-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1134-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:04:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑΟΚ2Π-Ψ3Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1079-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1079-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:04:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω83ΨΚ2Π-ΥΝΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1095-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1095-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:04:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6903Κ2Π-ΗΟ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3396/2020-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3396/2020-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 09:30:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΝΖΚ2Π-ΔΜ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2265-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2265-15/09/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 09:18:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ4ΟΚ2Π-ΟΗ0

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 15/09/2021 14:42:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 665ΤΚ2Π-ΡΝΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1421 - 09-JUN-21-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1421 - 09-JUN-21-15/09/2021
Ημ/νια: 15/09/2021 13:43:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΒΨΚ2Π-Α2Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076 - 05-AUG-21-15/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076 - 05-AUG-21-15/09/2021
Ημ/νια: 15/09/2021 13:39:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΒΕΚ2Π-ΑΚΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2207-14/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2207-14/09/2021
Ημ/νια: 15/09/2021 11:20:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΣΚ2Π-ΡΛΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2644-14/09/2021

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2644-14/09/2021
Ημ/νια: 15/09/2021 11:07:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΠΚ2Π-ΘΨΕ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας