Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4421-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4421-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:13:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΚ9Κ2Π-ΣΨΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 937/2022-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 937/2022-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:08:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛΝΚ2Π-3ΔΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1283/2022-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1283/2022-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:08:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΠΚ2Π-ΟΩΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778/2022-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778/2022-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:08:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΨΓΚ2Π-7ΥΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3945/2021-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3945/2021-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:08:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ58Κ2Π-Θ07

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4264-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4264-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 10:00:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒ8Κ2Π-0ΛΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4318-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4318-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 09:45:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΒΔΚ2Π-75Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2088-29/03/2023

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 16 ώρες 17 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2088-29/03/2023
Ημ/νια: 30/03/2023 09:45:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒΠΚ2Π-8ΓΙ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5003707 στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και Κ.Α.2017ΕΠ05610029

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5003707 στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και Κ.Α.2017ΕΠ05610029
Ημ/νια: 29/03/2023 14:56:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΙΚ2Π-ΙΞΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4568-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4568-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 11:09:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΩΣΚ2Π-ΨΥ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1938 -28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1938 -28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 11:00:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο78Κ2Π-ΔΝΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4499-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4499-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 10:42:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΞΚ2Π-9ΗΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 602-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 602-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 10:14:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΒΨΚ2Π-ΠΓΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 856-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 856-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 09:56:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤΞΚ2Π-Φ6Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1081-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1081-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 07:23:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι7ΧΚ2Π-ΑΜΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1082-28/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1082-28/03/2023
Ημ/νια: 29/03/2023 07:22:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν8ΔΚ2Π-9ΓΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1080-27/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1080-27/03/2023
Ημ/νια: 28/03/2023 09:40:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛΡΚ2Π-ΡΡΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1053-27/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1053-27/03/2023
Ημ/νια: 28/03/2023 09:40:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝΩΚ2Π-ΞΔΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2407/2022-27/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2407/2022-27/03/2023
Ημ/νια: 28/03/2023 09:40:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΣΙΚ2Π-ΘΤΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1706/2022-27/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1706/2022-27/03/2023
Ημ/νια: 28/03/2023 09:40:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΕ9Κ2Π-6ΤΙ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας