Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2464-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2464-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:45:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΧΥΚ2Π-Φ3Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 469-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 469-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:33:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ38Κ2Π-ΒΛΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3833-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3833-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:24:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω6ΡΚ2Π-6ΗΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2948-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2948-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:11:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7ΚΚ2Π-6ΨΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 608-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 608-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:07:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ7ΔΚ2Π-ΘΙΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 576-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 576-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:07:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΡ3Κ2Π-7Ι5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 574-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 574-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 10:07:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΛΚ2Π-ΟΒΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 602-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 602-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 08:11:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5ΗΚ2Π-Ψ7Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 600-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 600-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 08:11:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨΠΚ2Π-ΒΟ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 611-29/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 611-29/02/2024
Ημ/νια: 01/03/2024 08:10:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΥΜΚ2Π-Α27

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 494-28/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 494-28/02/2024
Ημ/νια: 29/02/2024 10:17:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΞΞΚ2Π-ΨΥΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 577-28/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 577-28/02/2024
Ημ/νια: 29/02/2024 10:13:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ0ΖΚ2Π-Ζ0Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1746/2022-28/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1746/2022-28/02/2024
Ημ/νια: 29/02/2024 10:13:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΘΒΚ2Π-65Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 551-28/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 551-28/02/2024
Ημ/νια: 29/02/2024 08:01:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΘΚ2Π-ΓΔ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2897/2023-28/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2897/2023-28/02/2024
Ημ/νια: 29/02/2024 08:01:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Π3Κ2Π-3ΟΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ
Ημ/νια: 28/02/2024 13:33:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛ7Κ2Π-Υ4Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ
Ημ/νια: 28/02/2024 13:30:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ00Κ2Π-ΤΧΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 28/02/2024 13:28:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΣΒΚ2Π-Φ5Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 28/02/2024 13:26:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ1ΩΚ2Π-Β97

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 28/02/2024 13:24:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΚΚ2Π-ΜΔΔ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας