Χρήσιμες Συνδέσεις

Εκτυπώσιμη μορφή
Περιφέρεια Αττικής

http://www.patt.gov.gr/

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

http://www.apdattikis.gov.gr/

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος

http://www.enpe.gr/

ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

http://www.pepattikis.gr/

ΕΣΠΑ 2007-2013

http://www.espa.gr/

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

http://www.ypoian.gr/

Υπουργείο Οικονομικών

http://www.minfin.gr/portal/

Υπουργείο Εσωτερικών

http://www.ypes.gr/el/

Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/index_el.htm

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/

Διαύγεια

http://diavgeia.gov.gr/

Διαύγεια Π.Τ.Α. Αττικής

http://sites.diavgeia.gov.gr/periftameioanaptattikis/

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

http://www.eprocurement.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

www.gsis.gr

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

www.ika.gr

Πύλη e-themis:

ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ - Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας

www.e-themis.gov.gr

Site Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής

http://www.athensattica.gr/el/

Πύλη Δρομολόγησης Περιφέρειας Αττικής

http://www.atticaroute.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

http://www.ptaba.gr/portal/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

http://www.pta.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

http://www.ptapde.gr/

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.rdfcm.gr/