Άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5007232 και τίτλο «Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη της κάτωθι θέσεως απασχόλησης, ως αυτή αναλυτικώς περιγράφονται ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αρμοδιότητα και διάρκεια σύμβασης στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ειδικότερα:

  • Μία (1) θέση Εξειδικευμένου Στελέχους Τουρισμού

Για περισσότερα διαβάστε το αρχείο που ακολουθεί.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ627.27 KB